BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8619/BGTVT-TC
V/v thông báo văn bản của Bộ Tài chính về công tác bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Các Tổng Cục, Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 13994/BTC-BH ngày19/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng. BộGiao thông vận tải thông báo và đề nghị các đơn vị tổ chức nghiên cứu và triểnkhai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 13994/BTC-BH ngày 19/11/2008.

(Gửi kèm theo văn bản số: 13994/BTC-BH ngày 19/11/2008 củaBộ Tài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Thanh Thảo