BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 8633/BGTVT-TC
V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trong thời gian vừa qua (từ năm 1998 đến nay), Bộ Giao thôngvận tải đã được giao làm chủ đầu tư một số dự án do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh đầu tư (chi tiết như phụ lục kèm theo). Các dự án này đã hoàn thành và đưavào sử dụng, Bộ Giao thông vận tải đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự ánhoàn thành và gửi Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999,Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003, Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005,Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007, tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/1/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghịđịnh 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định: “Chủ đầu tư có tráchnhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình, hạng mục công trình hoàn thànhđể trình người quyết định đầu tư phê duyệt… Riêng các dự án do Thủ tướng Chínhphủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán”.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính thực hiệncông tác thẩm tra phê duyệt quyết định vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án nóitrên theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường