BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8639/BGTVT-KCHTGT
V/v Đấu nối đường từ Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam vào QL1 tại Km 1011 + 926.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: - Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận đượccông văn số 4780/CĐBVN - GT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Cục Đường bộ Việt Namđề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không đảm bảo theo tiêuchuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005 và Điều lệ đường ngang khi cho phépđấu nối đường từ Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh quảng Nam vào QL1 tại Km 1011 + 926,Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo an toàn cho cácphương tiện giao thông nhập, tách dòng khi ra, vào nút giao tại Km 1011 + 926quốc lộ 1, Bộ Giao thông vận tải đồng ý với nội dung đề xuất của Cục Đường bộViệt Nam trong văn bản nêu trên.

2. Giao Cục Đường bộ Việt Namxem xét chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông tại điểmđấu nối nêu trên; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đềcó liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định củapháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đề báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Ban QL khu kinh tế mở Chu Lai;
- Tổng công ty Đường sắt VN;- Khu quản lý đường bộ V;
- Công ty ĐT&PT Kỳ Hà-Chu Lai Quảng Nam;
- Lưu: VT, KCHTGT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng