VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 867/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng trạm thu phí và trung tâm điều hành của đường ô tô cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (văn bản số 8457/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2007) và ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 399/BKH-KCHT &ĐT ngày 16 tháng 01 năm2008), Tài chính (văn bản số 869/BTC-ĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008) về việc Ngânhàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tự đầu tư xây dựng trạm thu phí và Trung tâmđiều hành của đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ngân hàng Đầutư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện đầu tư trung tâm điều hành và hệthống trạm thu phí Dự án đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lươngsau khi Đề án mua quyền thu phí được thông qua. BIDV thỏa thuận và thống nhấtvới Bộ Giao thông vận tải các vấn đề liên quan để bảo đảm đồng bộ giữa đầu tưxây dựng đường và hệ thống hạ tầng phục vụ khai thác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh: Long An, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (3b).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý