BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8677/BGTVT-VT
V/v: Cho phép tầu Sheng Ho chở hàng nội địa

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty Xi măng Nghi Sơn .

Phúc đáp Công văn số 458/XMNS-MKD ngày 18 tháng 11 năm 2008của Công ty Xi măng Nghi Sơn về việc xin gia hạn thuê tầu chuyên dùng Sheng Homang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển xi măng rời trên các tuyến nội địa ViệtNam, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

- Chấp thuận để Công ty Xi măng Nghi Sơn được gia hạn thuê tầuđến hết năm 2009 đối với tầu chuyên dùng Sheng Ho, IMO No. 8611752, mang cờ quốctịch Đài Loan của hãng tầu Ta-Ho Maritime corporation để vận chuyển xi măng rờitừ cảng chuyên dùng Nghi Sơn, Thanh Hoá đến cảng chuyên dùng Hiệp Phước, thànhphố Hồ Chí Minh .

- Yêu cầu Công ty Xi măng Nghi Sơn thực hiện đầy đủ các quyđịnh của pháp luật có liên quan khi sử dụng tầu chuyên dùng Sheng Ho vào việc vậnchuyển xi măng rời tại Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, VTải(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng