VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 868/VPCP-CN
V/v quản lý, cấp phép khai thác điểm mỏ chì, kẽm tại tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Thái Nguyên tại các văn bản số 1551/UBND-TNMT ngày 31 tháng 10 năm2007, số 24/UBND-TNMT ngày 8 tháng 01 năm 2008 và ý kiến của các cơ quan liênquan về việc quản lý, cấp phép khai thác điểm mỏ chì, kẽm tại tỉnh Thái Nguyên,Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dântỉnh Thái Nguyên quản lý, cấp phép khai thác điểm mỏ chì, kẽm tại huyệnPhú Lương tỉnh Thái Nguyên như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tạicác văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh TháiNguyên:

a) Lựa chọn doanh nghiệp có đủnăng lực, kinh nghiệm và công nghệ để đầu tư khai thác điểm mỏ chì, kẽm tại khuvực nêu trên.

b) Xem xét những vấn đề cụ thểliên quan đến đề án khai thác điểm mỏ chì, kẽm tại khu vực nêu trên (phươngpháp khai thác; địa giới hành chính, diện tích, tọa độ; phương án bảo vệ mỏ,bảo vệ rừng, thực hiện việc đền bù, di dân tái định cư; đảm bảo an ninh trật tựxã hội, an toàn lao động, môi trường sinh thái...) để cấp giấy phép khai tháctheo quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo việc lập, phê duyệtBáo cáo đánh giá tác động môi trường khu vực khai thác điểm mỏ chì, kẽm nêutrên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý