UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8683/UBND-ĐTMT
Về thực hiện Công điện số 1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Ban An toàn giao thông thành phố;
- Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện;
- Ban An toàn giao thông các quận - huyện;
- Các cơ quan Báo, Đài,

Uỷ ban nhân dân thành phố có nhận được Công điện số1928/CĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiệnnghiêm túc và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bắt buộc đội mũ bảo hiểmđối với người đi xe mô tô, xe gắn máy.

Về vấn đề trên, Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, Thủtrưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính,Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàngiao thông các quận - huyện nghiên cứu, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nộidung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Công điện số 1928/CĐ-TTg ngày 10tháng 12 năm 2007 (sao y đính kèm).

2. Yêu cầu các ngành, các cấp phải tập trung thực hiện đồngbộ Công điện nói trên và nội dung nêu tại các Công văn số 8106/UBND-ĐTMT ngày24 tháng 11 năm 2007 và Công văn số 8470/UBND-ĐTMT ngày 06 tháng 12 năm 2007của Uỷ ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động bắtbuộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy đã được Thủ tướng Chính phủ vàUỷ ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo.

3. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố thườngxuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định ở các ngành, các cấp, các đơnvị; theo dõi, tổng hợp tình hình, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quyđịnh./.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân