BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8694/BGTVT-KCHT
V/v: Đảm bảo an toàn giao thông QL37

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở Giao thông Vận tải Sơn La.

Ngày 22/11/2008, Bộ Giao thôngVận tải đã thành lập Đoàn công tác gồm có Lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ có liênquan tiến hành kiểm tra hiện trường QL37 thuộc địa phận tỉnh Sơn La. Để đảm bảogiao thông trên tuyến QL37 được an toàn và thông suốt, Bộ GTVT có ý kiến nhưsau:

Hiện nay tuyến QL37 đã cơ bảnthông xe, tại vị trí Km447+700 – Km448+100 do địa chất có cấu tạo phức tạp,trượt lở ta luy dương với khối lượng lớn, diễn biến khó lường, mức độ rủi rocao, chưa thể đảm bảo cho xe khách và xe tải nặng lưu thông. Vì vậy, Bộ GTVTyêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Sơn La khẩn trương thựchiện:

1. Để đảm bảo giao thông bước 1,đưa toàn bộ các khối lượng công việc bao gồm: Gia cố ta luy âm, ta luy dươngbằng kết cấu rọ đá và cạp lề đường tại một số vị trí đã xảy ra sụt lở trên QL37nhằm đảm bảo giao thông an toàn.

2. Đoạn Km447+700 – Km448+100,QL37 đã xảy ra trượt ta luy, có địa hình phức tạp, có khả năng trượt sâu vớiqui mô rất lớn. Trong thời gian chờ nghiên cứu để đưa ra giải pháp đảm bảo ổnđịnh lâu dài, trước mắt, cần thực hiện ngay phương án khắc phục đảm bảo giaothông bước 1 như sau:

- Kè ta luy âm với chiều dàikhoảng 100m (phạm vi giữa hai khe nước) bằng rọ đá có găm giữ bằng thép hình,có bố trí cống ngầm để thoát nước và sử dụng đất tại chỗ để đắp, lu lèn đảm bảogiao thông.

- Cắt ta luy dương vào khoảng từ2 – 4m với chiều sâu đến mặt đường cũ, sau đó xếp rọ đá với chiều cao hợp lý(khoảng 2 – 3m).

- Tại vị trí khe tụ thuỷKm448+060, QL37 xây dựng tạm kết cấu thu và dẫn nước mặt cho chảy ra bên ngoàikhối nền đường đắp bổ sung.

Do đảm bảo giao thông để thôngxe, cho phép vừa thiết kế, vừa thi công và chỉ định thầu thi công, cụ thể nhưsau: Chỉ định Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Sơn La là đơn vị Tư vấnthiết kế, Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa và xây dựng công trình giao thông 2Sơn La là Đơn vị thi công các khối lượng đảm bảo giao thông bước 1, yêu cầuhoàn thành trước ngày 30/12/2008. Sở GTVT Sơn La chỉ đạo đơn vị quản lý cắm đủcọc tiêu, biển báo cảnh báo, bố trí các chốt cảnh giới và người điều hành giaothông khi thời tiết xấu nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Căn cứ các nội dung nêu trên, CụcĐường bộ Việt Nam và Sở GTVT Sơn La khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TTr. Nguyễn Hồng Trường;
UBND tỉnh Sơn La;
Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức