UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8699/UBND-TM
Về triển khai thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành, đoàn thể TP;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 24 quận - huyện

Căn cứ Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộplại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và củacán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhândân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng chốngtham nhũng giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhândân thành phố về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010;

Để tổ chức thực hiện tốt Quyếtđịnh số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉđạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành vàChủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến vàtriển khai thực hiện các quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặngtheo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để toàn thể cán bộ, công chức, viên chứcnghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, kiểmtra và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tặng quà vànhận quà tặng không đúng quy định trong đơn vị; xử lý kịp thời các trường hợpvi phạm xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, công khai trong cơ quan, đơnvị kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

- Định kỳ hàng năm tổ chức đánhgiá tình hình thực hiện việc tặng quà, nhận quà tặng, nộp lại quà tặng tại cơquan, tổ chức, đơn vị mình.

- Lập báo cáo về việc thu, nộp,xử lý quà tặng gửi cơ quan cấp trên trực tiếp và công khai trong cơ quan, đơnvị mình.

2. Cơ quan Tài chính và Kho bạcNhà nước các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tiền, tàisản của Nhà nước trong việc tặng quà theo đúng các quy định hiện hành.

3. Thanh tra thành phố có tráchnhiệm phát hiện những vi phạm trong việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quàtặng, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

4. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố, cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, vận động và giám sátcác cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức,viên chức trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Chínhphủ.

5. Chế độ thông tin báo cáo:

Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm,các sở - ngành chủ quản, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổnghợp báo cáo tình hình thực hiện việc tặng quà, nhận quà tặng, nộp lại quà tặngcủa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc gửi Thanh tra thành phố để tổng hợptrình Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 11hàng năm theo quy định.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêucầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước vàcán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chịu tráchnhiệm triển khai và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng