CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 874/CP-QHQT
V/v Phê duyệt dự án Tăng cường năng lực quản lý nhân sự trong công vụ do Sida tài trợ, giai đoạn mở rộng

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

Kính gửi:

- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (công văn số 88/TTr-BTCCBCP ngày 22/7/2002) và kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4173BKH/KTĐN ngày 4/7/2002) về việc phê duyệt dự án Tăng cường năng lực quản lý nhân sự trong công vụ giai đoạn mở rộng do Thụy Điển tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án Tăng cường năng lực quản lý nhân sự trong công vụ, giai đoạn mở rộng từ 1/1/2002 đến 31/12/2003 do Chính phủ Thụy Điển tài trợ với tổng kinh phí là 9.967.788 SEK. Vốn đối ứng tương đương 155.000USD do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương thụ hưởng dự án tự cân đối trong ngân sách hàng năm.

- Uỷ quyền lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ký thư trao đổi với Đại diện Chính phủ Thụy Điển việc kéo dài hiệu lực “Hiệp định riêng giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về Tăng cường năng lực quản lý nhân sự trong công vụ giai đoạn 1999-2001”, ký ngày 23/7/1999, đến ngày 30/12/2003.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm