VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 878/VPCP-KTTH
V/v đề nghị được hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại các văn bản số 103/BKH-KTĐP &LT ngày 7 tháng 01 năm 2008 và số 219/BKH-KCHT &ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2008 về đề nghị được hỗ trợ, bổ sungvốn đầu tư cho một số công trình của 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, đề xuất ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh ĐồngTháp và Hà Tĩnh tại các văn bản nêu trên theo đúng Quy chế làm việc của Chínhphủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2007,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy