VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 881/VPCP-CN
V/v thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-TTg thí điểm hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ CôngThương tại văn bản số 4132/BCT-QLCL ngày 18 tháng 12 năm 2007 về một số ý kiếnliên quan đến Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại cáctỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ chủ trươngthí điểm về việc hỗ trợ để thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụngtại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên tại Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày08 tháng 11 năm 2007 và sẽ có tổng kết đánh giá việc thí điểm này.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Công ty cổ phần ô tô TMT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ,
các Vụ: KTTH, NC, KG, NN, ĐP, TH, TTBC, Website CP;

- Lưu: VT, NN (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý