BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 884/TCT-HT
V/v ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Fresh StudioInnovations Asia.

Trả lời Công văn sốFSIA/11082007 ngày 8/11/2007 của Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia vềviệc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 7, mục V, Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp thì hoạt động''Tư vấn pháp luật, đầu tư, kinh doanh, quảntrị doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn về khoa học công nghệ; bảo vệ quyền sởhữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ” thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởngưu đãi đầu tư.

Trường hợp Công tyTNHH Fresh Studio Innovations Asia được cấp Giấy phép số 395/GP-HN ngày 30/6/2006của UBND TP Hà Nội với mục tiêu kinh doanh:cung cấp dịch vụ tư vấn về kỹthuật liên quan dẫn nghề vườn (hoa, rau, quả) và nghề thuỷ sản (cá,tôm); tư vấn quản lý kinh doanh về phát triển thị trường và xuất khẩucho các sản phẩm nghề vườn, sản phẩm thuỷ sản không thuộc ngành nghề, lĩnhvực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CPvà không đáp ứng được một trong các điều kiện ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên. Do vậy, Côngty TNHH Fresh Studio Innovations Asia không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuếthu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia được biết và liên hệ với Cụcthuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Vụ PC, CST;
- Lưu: VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương