BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 886/TCT-CS
V/v Xử lý đối với hoá đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 6626/CT-TTr2 ngày 25/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý đối vớihoá đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:''Cơ sở kinh doanh khôngđược tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn sử dụng khôngđúng quy định của pháp luật...”

Tại điểm 1, mục III, phần B thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: ''1.Nguyên tắcxác định các khoản chi phí không được tính vào không được tính vào chi phí hợplý:

1.1 Các khoảnchi không có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định hoặc hoá đơn, chứng từ không hợp pháp.''

Trường hợp Công tyTNHH Ngọc Thảo sử dụng các hoá đơn bất hợp pháp (hoá đơn sai lệch thuế GTGT,hoá đơn không do cơ quan thuế quản lý bên bán cấp...) để hạch toán chi phí muahàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý theohướng như sau:

- Truy thu số thuếGTGT đã khấu trừ, loại trừ chi phí hợp lý và truy thu thuế TNDN tăng thêm đối vớicác hoá đơn bất hợp pháp nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định(do cơ quan Công an đã kết luận là chưa có cơ sở để lý hình sự đối với Công tyTNHH Ngọc Thảo).

- Trường hợp quakiểm tra Cục Thuế xác định Công ty TNHH Ngọc Thảo thực tế có mua hàng hoá đầuvào nếu sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì thực hiện ấn định chi phí mua hàngtheo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương