BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8876/BGTVT-KHĐT
V/v: Cải tạo, nâng cấp cầu cảng 1A Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty Xăng dầu khu vực II.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 2034/XD-XNK ngày18/11/2008 của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam, văn bản số 3700/XDKVII-CV-CNĐTngày 21/10/2008 của Công ty Xăng dầu khu vực II về việc "Xin thỏa thuậnnâng cấp cầu 1A lên 40.000DWT"; văn bản số 2133/CHHVN-BCB của Cục Hàng hảiViệt Nam về việc "Cải tạo, nâng cấp cầu cảng 1A Tổng kho xăng dầu NhàBè".

Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận việc Công ty Xăng dầu khu vựcII xử lý kết cấu cầu cảng để có thể tiếp nhận tàu biển chở dầu, sản phẩm dầu cótrọng tải đến 40.000DWT cho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty,phục vụ nhu cầu vận tải xăng, dầu của khu vực.

2. Luồng tàu vào các cảng khu vực Nhà Bè trong điều kiệnbình thường chỉ đáp ứng cho tàu có trọng tải đến 30.000DWT hành hải đảm bảo antoàn. Việc xem xét các điều kiện cụ thể để cấp phép cho tàu có trọng tải trên30.000 DWT hành hải trong điều kiện hạn chế thực hiện theo quy định của Bộ Luậthàng hải Việt Nam;

Lưu ý Công ty xăng dầu khu vực II:

a. Lựa chọn loại tàu khai thác có mớn nông, hệ số béo cao đểphù hợp với điều kiện luồng tàu.

b. Đảm bảo khoảng cách giữa các tàu dầu neo đậu đồng thờitại các bến liền kề đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy định.

3. Giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, kiểm tra hồ sơ, thỏathuận các nội dung chi tiết và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếptheo theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ,phòng ngừa ô nhiễm môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng Công ty XD Việt Nam;
- Các Vụ: KCHTGT, VT;
- Cảng vụ HH TP. HCM;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Doãn Thọ