BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 89/BXD-VLXD
V/v : Xuất khẩu vôi cục của Công ty TNHH Con đường Vàng;

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Công ty TNHH Con Đường Vàng

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố GWG-0907 ngày 06/11/2007 của Công ty TNHH Con Đường Vàng về việc xin xuấtkhẩu sản phẩm vôi cục nung từ đá vôi. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm vôi cục xin xuất khẩucó nguồn gốc khai thác từ mỏ đá vôi của Công ty TNHH Lương Sơn, đã được Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép khai thác làm đá xây dựng tại xã Vũ Oai,huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1011/QĐ-UB ngày 08/04/2003.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu sốKRM/ 091107/P /GOLDEN-30 ngày 09/11/2007 với khối lượng 48.000 tấn, kích thướcsản phẩm vôi cục từ 10-70mm. Theo quy định hiện hành về việc xuất khẩu khoángsản làm vật liệu xây dựng, sản phẩm vôi cục nêu trên đã được nung chín và giacông đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc xuất khẩu sản phẩm vôi cục của Công ty TNHH Con Đường Vàng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, Lg7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung