BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 893/LĐTBXH-TL
V/v Phụ cấp độc hại, nguy hiểm và trợ cấp tai nạn LĐ một lần

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Yenbai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd
(Văn Phú, Trấn yên, Yên Bái)

Trả lời công văn số YBB-MA 15/03-LR ngày 10/03/2003 Công ty Yenbai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Về phụ cấp của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm:

Theo quy định hiện nay, đối với những nghề, công việc có điề kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng chưa quy định trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho người lao động, mức cụ thể do hai bên thoả thuận. (Theo quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì công việc nổ mìn khai thác đá là công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc điều kiện lao động thuộc loại V).

2. Về mức trợ cấp tai nạn một lần:

Theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, thì “Người bị tai nạn lao động được hưởng mức trợ cấp tuỳ thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động và được tính theo mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ công bố”, vì vậy năm 2001, người lao động của Doanh nghiệp bị tai nạn lao động được cơ quan bảo hiểm Yên Bái trả nợ cấp tai nạn lao động một lần theo mức lương tối thiểu 210.000 đồng/ tháng là đúng quy định.

Tuy nhiên vấn đề công ty nêu chúng tôi xin tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu để xây dựng chính sách cho phù hợp./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân