THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 894/TTg-QHQT
V/v Dự án do tổ chức phi chính phủ CCFD và EC viện trợ cho Trường Hoa Sữa Hà Nội

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3558/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 5 năm 2008) về việc Trường Trung học tư thục kinhtế - du lịch Hoa Sữa - Hà Nội tiếp nhận dự án do tổ chức Ủy ban công giáo đóinghèo (Pháp) và Ủy ban Châu Âu viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trường Trung học tư thục kinh tế - du lịchHoa Sữa Hà Nội tiếp nhận Dự án "Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hộiViệt Nam thông qua việc đào tạo nghề và kiếm việc làm cho 1600 thanh niên namnữ có hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực du lịch đặc biệt trong khách sạn nhàhàng" do Ủy ban Châu Âu (EC) và tổ chức phi chính phủ Ủy ban công giáochống đói nghèo (CCFD)- Pháp viện trợ là 887.701,1 Euro (Ủy ban Châu Âu việntrợ 739.750,92 Euro, Ủy ban công giáo chống đói nghèo (Pháp) viện trợ147.950,18 Euro). Dự án nhập khẩu 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi. Vốn đối ứng do TrườngTrung học tư thục kinh tế - du lịch Hoa Sữa đóng góp bằng tiền mặt là 98.633,46Euro.

2. Giao Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký kết vănkiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quyđịnh hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Trường Tư thục Kinh tế, du lịch Hoa Sữa HN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KGVX, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm