BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 898/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá trị dự toán xây lắp

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008.

Kínhgửi : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông

Trả lời văn bản số 364/KH-KT ngày25/4/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông về việc điều chỉnhgiá trị dự toán xây lắp theo các Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005,Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau :

Trường hợp dự toán xây lắp công trìnhlập theo đơn giá xây dựng cơ bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtính theo thang lương thuộc bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 26/CPngày 23/5/1993 của Chính phủ với các mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ, khiđiều chỉnh dự toán xây lắp được điều chỉnh theo các quy định tại Thông tư số03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005 và Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 củaBộ Xây dựng. Theo quy định tại Bảng 1 của Phụ lục kèm theo các Thông tư này,thì tuỳ thuộc vào mức tiền lương tối thiểu đã tính trong dự toán xây lắp mà khiđiều chỉnh xác định hệ số điều chỉnh cho phù hợp.

Căn cứ nguyên tắc trên, chủ đầu tưtổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây lắp do thay đổi tiền lương tối thiểutheo quy định của Nhà nước. Đối với hợp đồng theo giá điều chỉnh, xác định giátrị thanh toán, quyết toán trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết và dự toánxây lắp điều chỉnh được Chủ đầu tư phê duyệt.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xâydựng giao thông căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng