BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8983/BGTVT-TC
V/v: Xử lý tài sản thu hồi từ dự án hoàn thành.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện văn bản số 11033/BTC-QLCS ngày 08/9/2006 của BộTài chính về việc xử lý tài sản của các dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý,Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1947/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2006 về việcbán đấu giá thu tiền nộp ngân sách nhà nước đối với các tài sản thu hồi từ Dựán Hỗ trợ kỹ thuật giao thông nông thôn 2 gồm 08 chiếc xe ô tô và một số thiếtbị văn phòng. Trong quá trình thực hiện, Viện Chiến lược và Phát triển giaothông vận tải đã báo cáo là trong 08 xe ô tô trên có 04 xe ô tô là hàng việntrợ của Chính phủ Anh cho Dự án (Bộ Tài chính đã có xác nhận hàng viện trợ tạivăn bản số 446/01TC/TCDN).

Theo ý kiến của Cục Thuế Hà Nội, Tổng cục Hải Quan, Cục Hảiquan thành phố Hà Nội tại các văn bản số 7540/CT-HTr ngày 13/6/2008, số 3241/TCHQ-KTTT ngày 11/7/2008 và số 1904/HQHN-NV ngày 16/10/2008 thì 04 xe ô tônày là hàng viện trợ không hoàn lại được miễn thuế theo quy định tại điểm 1mục 1 phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, nhưngsau đó sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn, xét miễn thuế thìphải nộp đủ thuế. Cụ thể 04 xe ô tô trên của Viện Chiến lược và Phát triển giaothông vận tải được sử dụng và lưu lại tại Việt Nam từ 07 - 09 năm, trị giátính thuế nhập khẩu bằng 30% trị giá khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai hảiquan lần đầu. Để xử lý số xe ô tô nói trên, Bộ Giao thông vận tải đề nghị BộTài chính như sau:

1-Cho phép sử dụng tiền thu được từ việc bán đấu giá 08 xe ôtô nói trên (bao gồm cả 04 xe là hàng viện trợ) để nộp thuế cho 04 xe ô tô làhàng viện trợ theo ý kiến của Cục Hải quan Hà Nội;

2-Nếu tiền thu từ việc bán đấu giá số ô tô trên không đủ thìcho phép ghi thu, ghi chi số tiền thuế còn thiếu theo quy định.

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Trần Doãn Thọ;
- Cục Quản lý công sản - Bộ TC;
- Viện Chiến lược&PT GTVT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường