BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 90/BXD-VLXD
V/v trả lời công văn số 191/CV-GBXD ngày 20/10/2007 của Công ty Đầu tư Sản xuất Xây dựng Tân Bách Khoa

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Đầu tư Sản xuất Xây dựng Tân Bách Khoa

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 191/CV-GBXD ngày 20/10/2007 của Công ty Đầu tư Sản xuất Xây dựng Tân BáchKhoa về thủ tục pháp lý trong việc nạo vét khơi thông luồng lạch sông, cửasông, cửa biển, cầu cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để tận thu cát phục vụcác công trình xây dựng và xuất khẩu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc nạo vét sông, cửa sông,cửa biển, cầu cảng để khơi thông luồng lạch do ngành nông nghiệp phát triểnnông thôn và giao thông hướng dẫn;

Việc khai thác, tận thu cát nạovét để kinh doanh thuộc thẩm quyền quy hoạch và cấp phép của Uỷ ban nhân dântỉnh.

2. Việc xuất khẩu cát tận thutrong quá trình nạo vét sông, cửa sông, cửa biển, cầu cảng là một việc làm cótính lâu dài, có thể diễn ra trong thời gian vài năm. Về vấn đề này đoàn kiểmtra liên ngành do Bộ Xây dựng chủ trì đang báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Vìvậy chủ trương có tính lâu dài về việc xuất khẩu cát xây dựng sẽ được Thủ tướngchỉ đạo trong thời gian sắp tới.

Việc tuyển rửa cát xuất khẩuđược thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 củaBộ Công nghiệp nhằm mục đích tận thu các kim loại nặng, quý hiếm, titan chứatrong cát và nâng cao giá trị của cát xuất khẩu. Trường hợp cát xuất khẩu củađịa phương được cơ quan kiểm tra có thẩm quyền xác nhận không chứa các hàmlượng kim loại nặng, quý hiếm, titan thì không cần tuyển rửa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng trả lời các vấn đề nêu trong công văn số 191/CV-GBXD ngày 20/10/2007 củaCông ty Đầu tư Sản xuất Xây dựng Tân Bách Khoa.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu VP, VLXD, Lg5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung