VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 901/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Yên Kỳ mới.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây;
- Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Bình Minh.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng và du lịch BìnhMinh tại văn bản số 06/TT ngày 11 tháng 01 năm 2008 và ý kiến các cơ quan liênquan về chủ trương đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Yên Kỳ mới, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Công viênnghĩa trang Yên Kỳ mới. Bộ Xây dựng chỉ đạo Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm địnhvà Phê duyệt Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Công ty cổ phần xâydựng và du lịch Bình Minh và các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý