BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 902/BXD-VLXD
V/v: Khai thác đá hoa trắng tại thôn Trung Thành, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 723/ĐCKS-KS ngày 21/4/2008của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc khai thác đá hoa trắng tại thônTrung Thành, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty TNHH QuảngPhát. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin khai thác có diện tích 8,89 ha bao gồm (khu I :3,54 ha; khu IIa : 2,17 ha; IIb : 3,18 ha) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trườngcấp phép thăm dò số 1693/GP-BTNMT ngày 26/11/2004, Báo cáo kết quả thăm dò đượcHội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê chuẩn tại Quyết định số 556/QĐ-HĐTLngày 04/4/2006 và công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyêntại Quyết định số 14/CĐ-HĐTL ngày 12/01/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sửdụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BộXây dựng thống nhất đưa mỏ đá hoa trắng nêu trên vào trong quy hoạch khai thácchung của cả nước(vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin khai thác được xácđịnh tại Bản đồ kèm theo công văn số 723/ĐCKS-KS ngày 21/4/2008 của Cục Địachất và Khoáng sản Việt Nam).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch khai thác đáhoa trắng tại thôn Trung Thành, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ(để b/cáo);
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam