BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 902/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Công ty THNN Giao nhận kho vận ThăngLong.

Trả lời công văn số 2611/DRS-TCT ngày 26/11/2007 của Công ty TNHH Giao nhận kho vận Thăng Long vềviệc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ giao nhận vận chuyển quốc tế, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 2/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuếGTGT bao gồm:

“Vận tải hànghoá, hành khách quốc tế.

Vận tải quốc tếbao gồm vận tải của nước ngoài hoặc của các cơ sở kinh doanh vận tải trong nướctham gia vận tải hàng hoá, hành khách từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc ngược lại,vận tải hàng hoá giữa các cảng nước ngoài.

Trường họp cơ sởlàm dịch vụ vận tải ký hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách ra nước ngoài thìdoanh thu dịch vụ vận tải không chịu thuế GTGT là doanh thu thực thu của kháchhàng”.

Căn cứ hướng dẫntrên, trường hợp Công ty TNHH Giao nhận kho vận Thăng Long ký hợp đồng vớikhách hàng để làm dịch vụ giao nhận hàng hoá quốc tế (chiều đi và đến Việt Nam)trong đó có phát sinh khoản doanh thu từ cước vận tải quốc tế thì khoản doanhthu từ cước vận tải quốc tế không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Trường hợp có sựchênh lệch giữa doanh thu cước vận tải quốc tế thực thu của khách hàng với tiềncước vận tải quốc tế phải trả cho phía nước ngoài thì phần chênh lệch này cũngthuộc diện không chịu thuế GTGT.

Khoản tiền cước vậntải quốc tế thực thu của khách hàng Công ty phải hạch toán vào doanh thu; khoảntiền cước thanh toán cho hãng vận tải nước ngoài được hạch toán vào chi phí khixác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty giao nhận kho vận Thăng Long được biết và làm việc với Cục thuếthành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương