BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 903/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực Mò Nưng, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2461/UBND-ĐC ngày28/4/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thăm dò đá vôi trắngtại khu vực Mò Nưng thuộc xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An của Công tyCổ phần Khai thác và Xuất nhập khẩu khoáng sản Thiên Long. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 25,0 ha đã được UBND tỉnhNghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoángsản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 357/NN-LN ngày 26/02/2008, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 227/SVHTT-DSVH ngày 22/02/2008, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại côngvăn số 255/CV-TaH ngày 01/02/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xâydựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chung củacả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tạiBản đồ kèm theo công văn số 2461/UBND-ĐC ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò đávôi trắng tại khu vực Mò Nưng, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam