BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 9036/BYT-VP1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty Dược Trung ương III,
- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để góp phần hỗ trợ ngành y tếtỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lũ, Thườngtrực Ban Chỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêu cầu Côngty Dược Trung ương III cấp cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 40 cơ số thuốc.

Đề nghị Công ty chuyển hàng tớiSở Y tế tỉnh Thừa thiên Huế trước 16 giờ ngày 29/11/2007. Phòng Kế toán (VănPhòng Bộ) sẽ thanh toán cho Công ty theo hoá đơn đã cấp kèm theo công vănnày. Đề nghị công ty kiểm tra, đảm bảo thuốc đóng trong cơ số còn hạn dùng ítnhất đến hết năm 2008.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Xuân Hương