BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 904/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại thung Tờm, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. (NACONEX)

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1574/UBND-ĐC ngày25/3/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thăm dò đá vôi trắngtại thung Tờm thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phầnNACONEX. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích 8,25 ha đã được UBND tỉnhNghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoángsản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số1670CV/NN-LN ngày 21/9/2007, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 1590/SVHTT-DSVH ngày 20/9/2007, của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh NghệAn tại công vănsố 2348/CV-TaH ngày 25/9/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sửdụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BộXây dựng thống nhất đưa mỏ đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chung củacả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tạiBản đồ kèm theo công văn số 1574/UBND-ĐC ngày 25/3/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò đávôi trắng tại thung Tờm, thuộc xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam