BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 905/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng khu vực núi Màn Màn và núi Con Chó thuộc Thung Xá, xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1889/UBND-ĐC ngày 04/4/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực núi Màn Màn và núi Con Chó thuộc thung Xá,xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Doanh nghiệp tư nhânLộc Hiền. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Diện tích xin thăm dò bao gồm 02khu vực núi Màn Màn (6,3 ha) và núi Con Chó (21ha) đã được UBND tỉnh Nghệ Anxác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, (ýkiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2400 CV/NN-LNngày 31/12/2007 và công văn số 2401 CV/NN-LN ngày 31/12/2007, của Sở Vănhoá-Thông tin tại công văn số 182/SVHTT-DSVH ngày 01/02/2008, của Bộ chỉ huyquân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 204/CV-TaH ngày 26/01/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa mỏ đá vôi trắng nêu trên vàotrong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của 02 khu vực xinthăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 1889/UBND-ĐC ngày04/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực núi Màn Màn và núi ConChó thuộc thung Xá, xóm Trung Độ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP CPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvà KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam