VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 905/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh thời hạn thu hồi vốn tạm ứng của tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 578/BKH-KTĐP &LT ngày 23 tháng 01 năm 2008 về việcđề nghị hoãn thu hồi vốn tạm ứng trong năm 2008 của tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chưa thực hiện trongnăm 2008 việc thu hồi 85 tỷ đồng mà tỉnh Đồng Tháp đã được tạm ứng từ ngân sáchtrung ương theo văn bản số 542/TTg-KTTH ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được tạm ứng nêu trêntrong kế hoạch 2 năm 2009 và 2010 theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy