VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 908/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Cao Bằng tại văn bản số 112/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008, ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 93/BKH-KTĐP &LT ngày 4 tháng 01 năm2008 về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việcngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong kế hoạch 2 năm 2009 và 2010 đểthực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C theo đúng quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy