BỘ XÂY DỰNG
*****.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 91/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu cát xây dựng của Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Đường biển & Đường không Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi : Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Đường biển & Đường không Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 199/CV-VF2007 ngày 30/10/2007 và công văn số 207/CV-VF2007 ngày 15/11/2007 củaCông ty TNHH Giao nhận Vận tải Đường biển & Đường không Việt Nam về việcxin xuất khẩu cát vàng xây dựng đã qua tuyển rửa. Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Đườngbiển & Đường không Việt Nam có Hợp đồng xuất khẩu cát xây dựng số 0307/V-FAST-SKngày 12/3/2007 và Hợp đồng số 060407/V-FAST-SIS ngày 16/4/2007. Cát xây dựngxin xuất khẩu có nguồn gốc khai thác tại 02 khu vực:

1. Khai thác tại sông Lô thuộc xãTrị Quận và Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH Vận tải BạchHạc đã dược Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Phú thọ cấp phép khai thác theo Quyếtđịnh số 846/QĐ-UBND ngày 17/04/2007;

2. Khai thác tại xã Trưng Vương vàxã sông Lô, thành phố Việt Trì của Công ty Cổ phần Sông Hồng Phú Thọ đã được UBNDtỉnh Phú Thọ cấp phép khai thác theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 04/05/2007;

Khối lượng cát xin xuất khẩu đã đượcSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ xác nhận việc tiêu thụ cát có chấtlượng và giá trị ra ngoài tỉnh và xuất khẩu là phù hợp với chủ trương và mụctiêu cụ thể tại kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ (văn bản số 160-KL/TUngày 05/07/2007). Bộ Xây dựng đã kiểm tra tình hình thị trường cát xây dựng tạitỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận, thấy rằng trong những tháng gần đây thịtrường cát xây dựng vẫn ổn định về cân đối cung cầu và giá cả. Vì vậy, khốilượng cát xin xuất khẩu từ 50.000 đến 70.000 m3 của Công ty đủ điềukiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề việc xuất khẩu cát vàng xây dựng đã qua tuyển rửa của Công ty TNHH Giao nhậnVận tải Đường biển & Đường không Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, Lg5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung