BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 913/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 1973/UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Ngày 07/4/2008, Uỷban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có công văn số 1973/UBND đề nghị Bộ Xây dựng hướngdẫn về giá đất để tính tiền sử dụng đất trong việc tiếp tục bán nhà ở thuộc sởhữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP đối với những hồ sơ đãnộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Đối với những hồsơ mua nhà đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước thì tiếp tục bán và vẫn ápdụng các chính sách hiện hành về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đangthuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ để giải quyết việc bánnhững nhà ở này. Về giá đất để tính tiền sử dụng đất và việc miễn, giảm tiền sửdụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được áp dụng theo quy định tại mục2 của Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và quy định tại điểma, điểm b, điểm c của mục 2 và mục 3 của Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 củaChính phủ.

Đề nghị Uỷ bannhân dân tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương giảiquyết các hồ sơ mua nhà ở đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước theo đúng quyđịnh pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, QLN&TTBĐS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam