BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 914/BBCVT-KHTC
V/v: Không thu thuế VAT đối với dịch vụ viễn thông phổ cập

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cácdoanh nghiệp viễn thông

BộTài chính có Công văn số 2670/BTC-TCT ngày 23/2/2007 về việc hướng dẫn đốitượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) trong lĩnh vực viễn thông theo quyđịnh của Luật thuế giá trị gia tăng.

Căncứ Công văn nêu trên của Bộ Tài chính; Bộ Bưu chính, Viễn thông đề nghị cácdoanh nghiệp viễn thông:

1.Tất cả các doanh nghiệp viễn thông thống nhất việc không tính thuế VAT đối vớidịch vụ viễn thông phổ cập khi phát hành hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thôngtheo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cậpphát sinh từ 01/6/2007.

2.Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp cần lưu ý:

-Về danh mục dịch vụ viễn thông phổ cập là đối tượng không chịu thuế VAT: gồmcác dịch vụ viễn thông phổ cập quy định tại điểm 1, phần III, Điều 1 của Quyếtđịnh số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệtChương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 và tại điểm 1.1.Điều 1 Quyết định số 43/2006/QĐ-BBCVT ngày 2/11/2006 của Bộ Bưu chính, Viễnthông về danh mục dịch vụ viễn thông công ích.

-Về phạm vi áp dụng: chỉ áp dụng không tính thuế VAT đối với:

+Sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập cung ứng tại các điểm truy nhập viễn thôngcông cộng trong các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

+Sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập cung ứng cho các chủ thuê bao là cá nhân,hộ gia đình trong các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Vùngđược cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bao gồm các huyện, xã theo Quyết địnhcủa Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễnthông công ích đến năm 2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Thanh tra Bộ BCVT;
- Vụ viễn thông;
- Các Sở BCVT;
- Quỹ DVVTCIVN;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai