BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 92/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc hồ sơ thanh khoản

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1773/HQQN-NV ngày 09/12/2008 của Cục Hảiquan Quảng Ninh về vướng mắc hồ sơ thanh khoản đối với mặt hàng xăng, dầu tạmnhập tái xuất theo điều kiện giao hàng tại kho cho khách hàng, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần B Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì trường hợp số lượng hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hoá đơn thương mại do tínhchất hàng hoá, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán tronghợp đồng mua bán hàng hoá thì số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp đượcxác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuvà thuế suất từng mặt hàng. Do đó, Tổng cục không chấp nhận đề xuất của Cục Hảiquan Quảng Ninh.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết, thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh