UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 921/STC-QLNS
V/v thông báo tài khoản nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Các sở ban ngành thuộc thành phố Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

Tiếp theo Hướng dẫn Liên ngành số 1488/LN : KBHN-TC ngày 30/10/2006 của KBNN Hà Nội - Sở Tài chính Hà Nội: Hướng dẫn liên ngành về việc thu nộp quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

Sở Tài chính Hà Nội thông báo tài khoản nộp tiền phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt ở trung ương và cấp tỉnh ra quyết định xử phạt như sau:

Tài khoản: 920 - 90 - 003 (phạt vi phạm hành chính).

Tại: Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Trong quá trình thực hiện nộp tiền phạt vi phạm hành chính nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính Hà Nội để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Thành