BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 928/BXD-KTQH
V/v: Thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhậnđược Văn bản số 196/BDA-DA1 ngày 29/4/2008 của Ban dự án đường sắt đô thị HàNội xin hướng dẫn về việc thi tuyển thiết kế kiến trúc dự án Tuyến đường sắt đôthị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội. Sau khi xem xét, nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Tuyến đường sắtđô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội là dự án có điều kiện đặcthù, đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở đã được chỉ định là Công ty tư vấn Systra(Pháp). Việc tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình với sự tham giacủa nhiều đơn vị tư vấn sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. BộXây dựng thống nhất việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình nêutrên theo hình thức chọn 1 trong 2-3 phương án do Công ty Systra lập như đã đềxuất. Tuy nhiên, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội là dự án đặcbiệt, có ảnh hưởng lớn đến bộ mặt kiến trúc đô thị của Thủ đô, do vậy, việc lựachọn phương án thiết kế cần phải thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch của Thànhphố và phải có ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Xây dựng để Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính