BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 928/TCT-CS
V/v thực hiện thông báo nộp LPTB theo Thông tư 60/2007/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 18569/CT-THNVDT ngày 18/12/2007 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khithực hiện phát hành thông báo nộp LPTB nhà, đất, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Thông báo nộp lệphí trước bạ nhà, đất theo mẫu số 01-1/LPTB ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật quản lý thuế là thông báo của cơ quan thuế đến người nộp thuế vềsố tiền lệ phí trước bạ nhà, đất phải nộp căn cứ vào hồ sơ và Phiếu chuyểnthông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất- đồng thời làm căncứ để cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp nếu chủ tài sản không nộp tiềnlệ phí trước bạ đúng thời điểm ghi trên thông báo; Việc xử lý và xác định số tiềnphạt chậm nộp lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTCngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật vềthuế.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên; - Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương