BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 9323/BCT-CNNg
V/v tiếp tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Công ty PT.Vietmindo Energitama Inđônêsia.

Ngày 10 tháng 9năm 2008 Công ty PT.Vietmindo Energitama Inđônêsia có công văn số 005/LO /VE/MOT/A2-IX/2008 gửi Bộ Công Thương xin phép được tiếp tục xuất khẩuthan. Sau khi xem xét đề nghị của Công ty và các tài liệu liên quan, Bộ Côngthương có ý kiến như sau:

1. Thực hiệnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b Mục III Thông báo số 109/TB-VPCPngày 26 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thành cấp phépkhai thác than cho các tổ chức, cá nhân hiện đang trực tiếp quản lý, khai tháctrong năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp tích cực cùngBộ Công thương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sảnViệt Nam tiến hành rà soát ranh giới mỏ và hoàn tất thủ tục cấp giấy phép khaithác than theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay donhiều nguyên nhân khác nhau việc cấp giấy phép khai thác than vẫn chưa giảiquyết xong. Theo nội dung cuộc họp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ,ngành liên quan về kiểm điểm tình hình thực hiện tiến độ cấp giấy phép khaithác (Thông báo số 195/TB-BNMT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường) thì việc cấp giấy phép khai thác than cho các tổ chức, cá nhân hiệnđang trực tiếp quản lý, khai thác (trong đó có Công ty PT.Vietmindo EnergitamaInđônêsia) dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2008.

2. Để giúp chohoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty PT.Vietmindo Energitama Inđônêsiakhông bị gián đoạn; đồng thời đảm bảo tính nhất quán trong việc thực thi cácchính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện choCông ty thực hiện Điều 2 của Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GPĐC1 ngày15 tháng 01 năm 2001, Bộ Công Thương đồng ý để Công ty PT.Vietmindo EnergitamaInđônêsia được tiếp tục xuất khẩu than do Công ty khai thác, chế biến tại khumỏ Uông Thượng - Đồng Vông theo Thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đã được Bộ Nănglượng (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 30NL/XDCB ngày 25 tháng 01 năm 1994 vàkhi làm thủ tục thông quan chưa phải xuất trình giấy phép khai thác để chứngminh nguồn gốc than xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương. Thời gian thực hiện xuất khẩu đến hếtngày 31 tháng 12 năm 2008. Các quy định khác về xuất khẩu than thực hiện theoThông tư số 04/2007/TT-BCT số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việchướng dẫn điều kiện kinh doanh than và hướng dẫn xuất khẩu than.

Đề nghị Tổngcục Hải quan và Hải quan cửa khẩu tạo điều kiện cho Công ty thực hiện việc xuấtkhẩu.

3. Để đẩy nhanhtiến độ cấp giấy phép khai thác than và góp phần đáp ứng cho nhu cầu than trongnước, đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên ThanUông Bí - TKV hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép theo quy định của pháp luật về khoángsản; ưu tiên bán than cho các hộ sử dụng trong nước (không chỉ giới hạn trongsố 20% sản lượng khai thác ra), theo giá bán thống nhất của Tập đoàn Côngnghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang