BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 934/BXD-HTĐT
V/v: Phúc đáp văn bản số 126/CV-CNT của Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 126/CV - CTN ngày 24/03/2008 của Công ty về việc thỏa thuận đồán Quy hoạch cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập đồ án Quyhoạch cấp nước thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phù hợp với nội dung yêu cầu tạiTiết b, Khoản 2, Điều 12 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chínhphủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch (gọi tắt là Nghị định 117), BộXây dựng thống nhất với chủ trương lập đề án Quy hoạch nói trên.

Tuy nhiên đề ánvẫn chưa thể hiện rõ được các yêu cầu về nội dung quy hoạch đô thị của Nghịđịnh 117. Các vấn đề như thực trạng cấp nước (chất lượng dịch vụ: áp lực, chấtlượng nước, thời gian dịch vụ; chất lượng công trình (công trình xử lý, tuyếnống, đài nước...), các vấn đề liên quan đến cấp nước cần được giải quyết nhưgiá nước, cải thiện chất lượng dịch vụ; khả năng huy động vốn, xã hội hóa cấpnước, kế hoạch sử dụng đất cho các công trình thuộc hệ thống cấp nước: lưu ýcác điểm đấu nối, qua đường, đường sắt...cần phải được thống kê để đảm bảo tínhđồng bộ trong quy hoạch đặc biệt là quy hoạch giao thông, kế hoạch giảm thấtthoát thất thu... Nguồn nước cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảmbảo khả năng khai thác lâu dài, kế hoạch bảo vệ nguồn, nhấn mạnh vai trò củađơn vị cấp nước trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Các bản vẽhiện trạng (lưu ý tỷ lệ bản vẽ), các văn bản có liên quan đến việc khai thác,sử dụng nguồn nước...cần phải được bổ sung đầy đủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Công ty TNHH cấp thoát nước Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh và các Sởngành có liên quan để tiếp tục thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- UBND tỉnh Lâm Đồng- Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
- Lưu VP, HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính