BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 938/TCT-HT
V/v: kê khai và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn số 1012/CV-CT ngày 10/12/2007 của Công ty TNHH thương mại Quý Lợivề việc giải đáp, chính sách kê khai và hoàn thuế GTGT, về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Về khấu trừ thuếGTGT đầu vào liên quan đến hàng hoá xuất khẩu Bộ Tài chính đã có Công văn số 5361/BTC-TCT ngày 20/4/2007 giải quyết vướng mắc về xuất hoá đơn đối với hàngxuất khẩu theo đó trường hợp bên bán lập hoá đơn bán hàng sau khi hàng hoá đãđược giao cho bên mua và đã xuất khẩu sẽ bị xử phạt và không được kê khai khấutrừ thuế GTGT.

2. Về việc truythu thuế GTGT đầu ra đối với số hàng hoá thực tế đã xuất khẩu nhưng do hàng hoámua vào bên bán lập hoá đơn sau khi hàng đã xuất khẩu:

Tại Điểm1.đ, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính,quy định: Các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu hoặc hàng hoáđược coi như xuất khẩu nêu tại điểm đ nêu trên, nếu đã có xác nhận của cơ quanHải quan (đối với hàng hoá xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khácđối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng khôngđược khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo Biên bản kiểmtra Hồ sơ hoàn thuế tại Công ty TNHH thương mại Quý Lợi của Chi cục Thuế TP LạngSơn ngày 20/11/2007 thì: Hồ sơ hoàn thuế đã lập đầy đủ (Hợp đồng bán hàng hoáký với nước ngoài; Hoá đơn GTGT bán hàng xuất khẩu; Tờ khai Hải quan có xác nhậnđã xuất khẩu của cơ quan Hải quan; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng). Do côngty có hành vi nhận hoá đơn không đúng quy định (hoá đơn phát hành sau ngày hàngđã nhập kho và xuất khẩu) nên Chi cục Thuế đã xử phạt về hành vi vi phạm quy địnhvề hoá đơn, chứng từ.

Căn cứ quy định tạiThông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGTđầu ra đối với giá trị hàng hoá đã thực xuất khẩu của số lượng tinh bột sắn đãmua của các hoá đơn vi phạm.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết và xem xét giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận
:
- Như trên
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Cty TNHH TM Quý Lợi (Đ/c; 23 Phố Hoà Bình, khôi 1, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn)
- Ban PC, CS,TTTĐ
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương