BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 943/BNV-CCVC
V/v giải quyết chế độ thôi việc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: BộLao động – Thương binh và Xã hội

Phúcđáp công văn số 1019/LĐTBXH-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc áp dụng chế độ thôi việc đối với cán bộ, côngchức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại khoản 2, điểm a, Điều 5 của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phíđào tạo đối với cán bộ, công chức thì viên chức được hưởng chế độ thôi việctrong trường hợp “viên chức tuyển dụng trước ngày 01/7/2003 có đơn tự nguyệnxin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản”; tạikhoản 1, Điều 3 của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP quy định về nguyên tắc thực hiệnchế độ thôi việc phải đảm bảo: “Giải quyết nguyện vọng thôi việc của công chức,viên chức đúng quy định của pháp luật và sử dụng hiệu quả chi phí hoạt độngthường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệthoặc từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Nhưvậy, nếu viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc, cơ quan, đơn vị có thẩmquyền dựa trên cơ sở nguyên tắc có kinh phí chi trả được quy định tại khoản 1,Điều 3 của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP để quyết định việc giải quyết chế độ thôiviệc theo quy định.

BộNội vụ xin trả lời để Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn