BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 943/BXD-QLN
V/v triển khai thí điểm xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho thuê

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày16/11/2007, Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 1561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: “Xây dựng cơ chế thíđiểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho các đơn vị ngoài công lậpthuê dài hạn”, trong đó giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhândân tỉnh Đồng Nai thực hiện việc đầu tư xây dựng thí điểm một số công trình hạtầng xã hội (mỗi địa phương xây dựng 04 công trình gồm: 01 Trường Mầm non, 01Trường Trung học cơ sở, 01 Phòng khám Đa khoa, 01 Bệnh viện) để cho các đơn vịngoài công lập thuê dài hạn.

Ngày 05/12/2007 Bộ Xây dựng cócông văn số 2581/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhândân tỉnh Đồng Nai đề nghị hai địa phương trên triển khai công tác chuẩn bị đầutư và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng thí điểm các công trình hạ tầng xã hộitại địa phương theo nội dung, kế hoạch và tiến độ thực hiện đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 16/11/2007.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dânthành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình thực hiệnQuyết định số 1561/QĐ-TTg ngày16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và gửi về BộXây dựng trước ngày 16/6/2008 để Bộ Xây dựng có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam