BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 944/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí trực tiếp của đơn giá cột mốc đá granit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 490/VKH-VCNBTngày 8/4/2008 và văn bản số 653/VKH-VCNBT ngày 9/5/2008 của Viện Khoa học côngnghệ xây dựng đề nghị cho phép điều chỉnh chi phí trực tiếp của giá cột mốc đágranit dự án phân giới cắm mốc Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Định mức, đơn giá công tác sản xuấtcột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được Bộ trưởng Bộ Xâydựng ban hành tại Quyết định số 1740/QĐ-BXD ngày 05/11/2004. Đến nay do chế độchính sách về tiền lương, giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có nhiềuthay đổi, vì vậy Bộ Xây dựng chấp thuận chi phí trực tiếp của đơn giá công tácsản xuất cột mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc bằng đá graníttheo đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng tại văn bản số 490/VKH-VCNBTkể từ ngày 1/4/2008 như sau:

TT

Loại cột mốc

Chi phí trực tiếp (đồng)

Ghi chú

1.

Cột mốc đại đá granít

23.738.371

2.

Cột mốc trung đá granít

13.513.343

3.

Cột mốc nhỏ đá granít

10.927.046

Viện Khoa học công nghệ xây dựngcăn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính