BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9450/BGTVT-KCHT
V/v: tạm thời cho phép Cảng xuất dầu thô mỏ Sông Đốc hoạt động.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận đượccông văn số 2547/CHHVN-BCB ngày 08/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam về việccông bố cảng xuất dầu không bến mỏ Sông Đốc lô 46/02 tỉnh Cà Mau, sau khinghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầuCông ty điều hành chung Trường Sơn khẩn trương bổ sung các hồ sơ còn thiếu đểtrình Bộ ban hành Quyết định công bố mở cảng theo đúng quy định tại Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hànghải.

2. Để đảm bảo lịch xuất dầu thôcủa Công ty Điều hành chung Trường Sơn, trong thời gian hoàn thiện, bổ sung hồsơ còn thiếu để công bố mở cảng chính thức, giao Cục Hàng hải Việt Nam chịutrách nhiệm:

- Cho phép Cảng xuất dầu thô mỏSông Đốc tạm thời hoạt động có thời hạn.

- Bảo đảm tuyệt đối về an toànhàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môitrường trong thời gian tạm thời hoạt động của mỏ Sông Đốc theo quy định của Bộluật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Hướng dẫn Công ty Điều hànhchung Trường Sơn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, khaithác cảng biển.

Bộ Giao thông vận tải thông báođể Cục Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ