BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 952/TCT-PCCS
V/v: Thuế TN đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 13504/CT-TTHT ngày 28/12/2006 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: “Tổ chức kinh doanh bán nhà xưởng cùng với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất để di chuyển địa điểm theo quy hoạch”.

Tại Mục Việt Nam Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế khác.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên Công ty TNHH nhựa Đại Hưng có nhượng lại quyền sử dụng đất cho Công ty xây dựng công trình 585 do phải di dời vào Khu công nghiệp tập trung và cụm tiền thủ công nghiệp năm 2006 theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt bổ sung danh sách các đơn vị sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cần nhượng nêu trên và tiền hỗ trợ của Công ty xây dựng công trình 585 trả cho Công ty TNHH nhựa Đại Hưng để mua mặt bằng mới, tháo dỡ di dời nhà xưởng máy móc hiện có, xây dựng và lắp ráp nhà xưởng tại vị trí mới Công ty TNHH nhựa Đại Hưng không phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất nhưng phải đưa vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương