VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 954/VPCP-QHQT
V/v Phái viên của Thủ tướng đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của đồng chí Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủtướng Chính phủ về Công nghệ Thông tin, Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc đồngchí Đỗ Trung Tá nhận lời mời của Tập đoàn công nghiệp Trung Hưng (ZTE) thăm TrungQuốc và Ấn Độ để tìm hiểu và học tập kinh nghiệp của ZTE trong việc phát triểncông nghiệp Công nghệ Thông tin, mở rộng thị trường của ZTE tại Ấn Độ, thờigian từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2008.

Phía mời đài thọ mọi chi phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- Đ/c Đỗ Trung Tá;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc