BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 957/TCT-TNCN
V/v: Quyết toán, thoái trả thuế TNCN

Hà Nội , ngày 07 tháng 03 năm 2007


Kính gửi:


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY VISION VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: P.906 – nhà 24-T2 Khu đô thị mới Trung Hoa – Nhân Chinh – Hà Nội

Trả lời công văn số 01/2007/TNCN ngày 06/02/2007 của Văn phòng Đại diện Công ty Vision Việt Nam về việc quyết toán, thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) năm 2006. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xử lý quyết toán, thoái trả thuế năm 2006:

Căn cứ tình hình thực tế năm 2006, số lượng đại lý có thu nhập chịu thuế dưới 60 triệu đồng/năm nhiều dẫn đến số lượng đối tượng nộp thuế phải thoái trả lớn. Để đảm bảo việc thoái trả thuế kịp thời, Tổng cục Thuế đồng ý để các tổ chức bán hàng đa cấp thực hiện quyết toán, thoái trả tiền thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn số 1179 TCT-TNCN ngày 03/4/2006 của Tổng cục Thuế, cụ thể:

Các đại lý sẽ tập hợp Chứng từ khấu trừ thuế, tổng hợp thu nhập từ hoa hồng đại lý và các khoản thu nhập chịu thuế khác. Nếu tổng thu nhập dưới 60 triệu đồng/năm thì lập Mẫu 08/TNTX và mẫu 15/TNTX ban hành tại Thông tư 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 của Bộ Tài chính gửi về Tổ chức bán hàng đa cấp nơi đã thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập của đại lý. Cá nhân làm đại lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai số liệu. Tổ chức bán hàng đa cấp tập hợp các tờ khai thuế và xác định các khoản thu nhập đã chi trả, số thuế đã khấu trừ cho cá nhân, lập danh sách các cá nhân có số thuế thoái trả và chuyển về Cục thuế địa phương. Cục thuế căn cứ các số liệu mà Tổ chức đề nghị thoái trả làm quyết định thoái trả chung chuyển vào tài khoản của Tổ chức. Tổ chức bán hàng đa cấp sẽ trả tiền thuế được hoàn lại cho từng đại lý.

2. Về thủ tục đăng ký cấp mã số thuế cá nhân: Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế của cá nhân nộp thuế TNCN được quy định tại điểm 3.7, mục II Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế. Theo đó, cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thường xuyên thông qua cơ quan chi trả thu nhập thì nộp tờ khai đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế. Cơ quan thuế sẽ cấp Thẻ mã số thuế cá nhân để chuyển cho cơ quan chi trả cấp phát tới từng cá nhân. Cơ quan chi trả thu nhập được cấp một mã số thuế để dùng chung cho việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh nếu có.

Tổng cục thuế thông báo để Văn phòng Đại diện Công ty Vision Việt Nam biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc