BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9570/BGTVT-TC
V/v: đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Báo Bạn đường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết đề nghị của Báo Bạn đường vềviệc tăng giá bán báo, Bộ GTVT đã thành lập Tổ cán bộ làm việc với Báo để xemxét, đề xuất phương án tăng giá bán Báo Bạn đường.

Tuy nhiên, trong quá trình làmviệc của Tổ, Báo chưa cung cấp được những tài liệu hồ sơ có liên quan.

Để có cơ sở xem xét, đề xuấtphương án tăng giá bán báo Bạn đường, Bộ GTVT đề nghị Báo Bạn đường khẩn trươngcung cấp các tài liệu đến quý 3 năm 2008, như sau:

- Báo cáo tài chính Quý III.

- Sổ kế toán chi tiết về cáckhoản thu: thu từ bán báo, thu từ hoạt động quảng cáo.

- Sổ chi tiết chi hoạt động sảnxuất kinh doanh.

- Các tài liệu khác có liênquan: Hợp đồng mua giấy in, báo giá giấy và hợp đồng chi phí phát hành.

Vậy đề nghị Báo Bạn đường cungcấp hồ sơ, tài liệu trước ngày 09/01/2009 để Tổ kịp thời xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- VP Uỷ ban ATGT Quốc gia;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Thành