BỘ XÂY DỰNG
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 96/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc về xác định cao độ san nền cho thiết kế nền nhà máy nhiệt điện.

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 2139/CV-TVĐ3 -NĐ ngày 26/6/2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 vềviệcxin áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc trong việc xác định cao độ san nềnnhà máy nhiệt điện cho thiết kế các nhà máy nhiệt điện, kèm theo bản saotiêu chuẩn Trung Quốc DL 500-2000.

Căn cứ các quy định tại "Quychế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam"do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005 vàcác quy định tại Chương III của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xâydựng (QCXDVN 01:2008), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng các quy địnhvề cao độ san nền nhà máy nhiệt điện tại Mục 4.0.5 của tiêu chuẩn Trung Quốc DL500-2000 (Technical Code for designing Fossil Fuel Power Plant) do chủ đầu tưáp dụng cho dự án.

Do tiêu chuẩn kiến nghị áp dụngcho dự án là tiêu chuẩn Trung Quốc nên các số liệu về điều kiện tự nhiên phụcvụ cho tính toán thiết kế phải được lấy theo các tiêu chuẩn hiện hành của ViệtNam.

Bộ Xây dựng thông báo để Công tyCổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nghiên cứu thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà