BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 960 TCT/DNK
V/v giá tính thuế TTĐB đối với hộ nộp thuế theo phương pháp trực tiếp

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số số 78 CT/NV ngày 2 tháng 2 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Long An về việc hướng dẫn giá tính thuế TTĐB đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục I, phần B, Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 203 của Bộ Tài chính thì giá tính thuế TTĐB là giá chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định nêu trên để tính được giá chưa có thuế GTGT làm cơ sở tính giá tính thuế TTĐB đối với hộ kinh doanh cá thể có hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế TTĐB thuộc diện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được xác định giá bán chưa có thuế GTGT theo từng phương pháp quy định tại điểm 2, mục III, phàn B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và đề nghị Cục thuế nghiên cứu kỹ các Thông tư đã hướng dẫn để thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến